uvodka

Přihláška

Přihláška se podává osobně nebo poštou na adresu školy:
Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, Machkova 1646, 149 00 Praha

Termín podání přihlášky:
Přihlášky ke studiu se podávají do 31. 5. 2021.

Povinné náležitosti přihlášky

Informace k vyplnění přihlášky:
Obor vzdělávání (kód a název): 82-43-N/.. Multimediální tvorba
Vzdělávací program (kód a název): 82-43-N/06 Multimediální tvorba v reklamě,
zaměření Fotografická tvorba nebo Filmová tvorba nebo Grafický design nebo Design
interiéru nebo Scenáristika a mediální komunikace nebo Produkce.

Po obdržení přihlášky Vám studijní oddělení pošle pozvánku k přijímací zkoušce s podrobnými instrukcemi.

Portfolia domácích prací zašlete v případě konání přijímacích zkoušek online na e-mail: scholzoval@skolamichael.cz.
Konáte-li přijímací zkoušky prezenčně, portfolio domácích prací si přineste k osobnímu pohovoru.

Povinné literární práce (u filmových oborů) se zasílají na e-mail: scholzoval@skolamichael.cz.

Potřebujete poradit nebo více informací? Kontaktujte prosím naši studijní referentku Lucii Scholzovou: scholzoval@skolamichael.cz

Termín přijímací zkoušky:
14. 6. 2021

Přijímací zkouška není zpoplatněna.
V případě většího zájmu uchazečů může ředitelka školy vyhlásit i další termíny
přijímací zkoušky.

Přihláška se podává osobně nebo poštou na adresu školy:
Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby
Machkova 1646
149 00 Praha.
Lze ji též zaslat elektronicky na scholzoval@skolamichael.cz a originál doručit do školy dodatečně.

Přijímací zkouška

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.
Pro všechna zaměření uchazeč musí složit

- talentovou zkoušku - kritéria:

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou
a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Oznámení o přijetí a smlouva o studiu

Každý uchazeč získá oficiální rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí. Výsledky talentové a přijímací zkoušky budou vyvěšeny zde. Identifikační kód uchazeče najdete v pozvánce. Přijatí uchazeči obdrží rovněž informace k podpisu smlouvy o studiu a k úhradě školného. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí doporučenou poštou.

zde budou zveřejněny výsledky přijímací zkoušky

Zápis ke studiu

Studium je denní a tříleté, zakončené absolutoriem a získáním titulu DiS.
(diplomovaný specialista).
Školní rok je rozdělen na zimníletní období a každé z nich je zakončeno
zkouškovým obdobím.

Student se stává studentem Akademie Michael dnem zápisu ke studiu, zpravidla 1. 9. daného kalendářního roku.

Dotazy?

Další informace mohou zájemci získat na Dnech otevřených dveří, e-mailem nebo telefonicky.

Lucie Scholzová
studijní referentka

+420 602 314 047
scholzoval@skolamichael.cz