Aktuality

Informace k provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19

Vážení studenti,
škola se připravuje na školní rok 2020/2021. Zájmem školy je poskytovat našim studentům vzdělávání v bezpečném prostředí a současně zajistit kvalitní průběh výuky v co největším rozsahu. Zveřejňujeme proto informace k provozu školy vzhledem ke covid-19, které vycházejí z manuálu MŠMT.

1. Studenti dodržují zásady osobní hygieny.

2. Škola zajišťuje hygienické podmínky (ve třídách, na toaletách, před vrátnicí), zejména dezinfekční prostředky, papírové ručníky, úklid.

3. Škola nebude vpouštět do budovy nemocné osoby. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

4. Před prvním příchodem do školy nebude vyžadováno od studentů prohlášení o bezinfekčnosti.

5. V případě potřeby škola spolupracuje s KHS, která nařizuje speciální protiepidemiologická opatření s ohledem na aktuální situaci.

6. Škola nebude řešit organizaci před vstupem studentů do budovy školy.

7. Při vstupu do budovy školy zejména před 1. vyučovací hodinou bude zajištěn pedagogický dohled, který bude přicházejícím studentům namátkově měřit teplotu.

8. Činnost školy bude zahájena v plném rozsahu.

9. Nejsou stanovena žádná omezení počtu studentů ve třídách/skupinách.

10. Roušky ve vnitřních prostorách školy nejsou povinné, jejich používání závisí na dalším vývoji.

11. Nařízení platí pro obě budovy (Michael i VŠKK), v nichž se realizuje výuka studentů Akademie Michael – Vyšší odborné školy.

12. Bude vytvořena mailová adresa pro omlouvání veškeré absence všech studentů nemoc@skolamichael.cz, která bude umístěna na webu školy. Bude tak vytvořen jednotný systém sloužící též k archivaci absence studentů pro další případné využití.

13. Škola pro školní rok 2020/2021 ruší zahraniční zájezdy, lyžařský zájezd se bude řešit.

14. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 škola bude postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

15. Školní jídelna je samostatný právní subjekt, je rovněž povinna zajistit provoz v souladu s hygienickými opatřeními.

16. Škola bude průběžně sledovat vývoj situace v rámci systému semafor.

17. Manuál MŠMT obsahuje části informativní, doporučující a právně závazné. Doporučující části v souladu s manuálem každá škola realizuje v závislosti na svých podmínkách pro vzdělávání – např. omezení přesouvání studentů mezi učebnami nelze v naší škole realizovat, protože bychom nebyli schopni zajistit kvalitní odbornou výuku – PC učebny, ateliéry, volitelné předměty.

18. Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19:

 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých studentů příznaky infekčního onemocnění, avšak těmto příznakům bude věnována pozornost.
 • Pokud v době výuky nastanou příznaky výskytu – student použije roušku, bude umístěn v samostatné místnosti, bude poučen, aby telefonicky kontaktoval praktického lékaře a opustí školu.
 • Při pouhém podezření škola sama nekontaktuje KHS.
 • Studentovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění (projev chronického onemocnění včetně rýmy a kašle) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrdí praktický lékař).

19. Kroky školy při výskytu onemocnění covid-19 u studenta nebo zaměstnance školy:

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje KHS (pokud škola ví o onemocnění dříve, kontaktuje KHS).
 • O případné karanténě dalších osob rozhoduje KHS.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích studenty.
 • Při příjezdu studenta ze zahraničí se řídíme pravidly dle semaforu stanoveného pro jednotlivé země. Studenti mají povinnost tuto skutečnost škole nahlásit.

20. Typy výuky:

 • Prezenční – standardní situace. Dále v případě, že karanténa se týká pouze omezeného počtu studentů (do 50 %). Škola nemá povinnost poskytovat distanční vzdělávání a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy jsou studenti např. nemocní.
 • Smíšená – onemocnění či karanténa se týká více než 50 % třídy. Přítomní studenti se vzdělávají prezenční formou, ostatní distančně. Distanční způsob může mít různou formu (např. zasílání materiálů, pokyny k samostatné práci, on-line přenos prezenční výuky).
 • Distanční – pokud KHS z důvodu karantény nebo mimořádného opatření nebo plošného opatření MZd je zakázána přítomnost alespoň jedné třídy – škola této třídě poskytuje vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dál prezenčně. Pokud je zakázána osobní přítomnost všech studentů, přechází na distanční výuku celá škola.
 • Pokud bude zavedena distanční výuka, škola bude k výuce používat prostředí MS Teams.
 • Studenti mají povinnost se distančně vzdělávat.

Vážení studenti, věřím, že se nám společným úsilím podaří vytvořit co nejlepší podmínky pro vzdělávání.

V Praze 27. 8. 2020
Ing. Monika Hrubešová v. r.

Manuál pro školy vydaný MŠMT