Aktuality

Informace o provozu školy od 1. 9. 2021

Škola Michael zveřejňuje aktuální informace týkající se provozu školy ve školním roce 2021/2022, a to na základě manuálu MŠMT (Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022).

 1. Škola navazuje na režimová opatření, která byla uplatňována již v minulém školním roce.
 2. Škola apeluje na zodpovědnost všech studentů. V minulém školním roce díky vzájemnému respektu škola nezaznamenala zásadní obtíže při dodržování režimových opatření.
 3. Škola zajišťuje provozní hygienu (desinfekční prostředky, osoušení rukou, úklid prostor, větrání v učebnách). Úklidový personál je poučen.
 4. Studenti dodržují zásady osobní hygieny (zejména mytí a desinfekce rukou) a respirační hygieny (je potřeba kašlat a kýchat do kapesníku).
 5. Škola nebude od studentů před prvním příchodem do školy vyžadovat potvrzení o bezinfekčnosti.
 6. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do budovy školy.
 7. Třetí osoby vstupují do školy pouze v nezbytných případech.
 8. Doporučení MŠMT o omezení kontaktu mezi studenty různých tříd škola nemůže realizovat, protože by byla značně omezena výuka.
 9. Školní jídelna je samostatný právní subjekt.
 10. Všechny osoby (studenti, pedagogové, zaměstnanci, třetí osoby) jsou povinny si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který MZd určuje jako aktuálně platný. Osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, tuto skutečnost doloží lékařským potvrzením.
 11. Student, který zapomene/ztratí ochranný prostředek dýchacích cest, si jej může zakoupit v kanceláři školy.
 12. Student, který vykazuje příznaky akutního onemocnění, bezodkladně opustí budovu školy, popř. nebude do budovy vpuštěn. Student kontaktuje svého praktického lékaře.
 13. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u studentů příznaky infekčního onemocnění.
 14. Student s chronickými příznaky infekčního onemocnění může vstoupit do budovy školy, avšak je povinen tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením.
 15. O povinné karanténě rozhoduje KHS nikoli škola.

Praha, 30. 8. 2021

Ing. Monika Hrubešová, ředitelka školy